Dragă călătorule, HAI ÎN JUDEŢUL BACĂU!

Poţi vizita şi face cunoştinţă cu palate şi monumente istorice, catedrale şi biserici medievale, case memoriale, parcuri, zone de agreement şi popasuri turistice, evenimente culturale şi competiţii sportive.

Judeţul Bacău este situat în partea centrală a Moldovei, iar poziţionarea sa geografică îl face să fie cel mai accesibil din această regiune a ţării. Este legat de capitala României prin Drumul European 85 şi de întreaga lume prin Aeroportul Internaţional “George Enescu”.

Pe raza oraşului Bacău se află o arie naturală protejată de peste 200 de hectare şi o insulă de 12 hectare amenajată pentru agrement, pe râul Bistriţa. Turiștii se pot bucura de activități precum pescuitul sportiv, ciclism, canotaj, turism ecvestru sau înot.

Parcurile şi centrul oraşului sânt excelente zone de relaxare şi totodată locaţia preferată pentru manifestări cultural-artistice în aer liber.

Casa memorială “George Bacovia”, amenajată în casa natală a poetului, este punctul de început al oricărui itinerar cultural băcăuan. Cuprinde mobilier, obiecte personale, documente, fotografii, manuscrise, volume din opera lui Bacovia.

Muzeul Judeţean de Istorie „Iulian Antonescu” are toate facilităţile necesare unor expoziţii permanente şi temporare. Predomină patrimoniul de factură istorie-arheologie şi etnografie. Din epoca modernă, muzeul deţine documente, cărţi vechi, hărţi.

Muzeul Judeţean de Artă deţine lucrări aparţinând şcolii româneşti de pictură, sculptură şi grafică, lucrări semnate de Nicu Enea, Gheorghe Tattarescu, Theodor Aman, Octav Băncilă, Nicolae Grigorescu, Nicolae Tonitza.

Centrul de Cultură şi Artă „George Apostu”, situat într-un minunat cadru natural, este locul perfect de relaxare, descoperire şi contemplare a artei contemporane.

Biserica „Precista” este principalul monument istoric al Bacăului şi alături de fundaţia Curţii Domneşti şi a Turnului-locuinţă face parte din ansamblul medieval. Biserica datează din 1490, fiind construită din piatră şi cărămidă, în stil moldovenesc.

Viaţa culturală este întreţinută de instituţii cu o bogată şi elevată activitate: Teatrul “Bacovia” şi Filarmonica “Mihail Jora”.

Casa Memorială “Nicu Enea” cuprinde cea mai bogată colecţie a operelor pictorului Nicu Enea, originar din Bacău.

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” pune la dispoziţia vizitatorilor o largă ofertă educaţională, ştiinţifică şi culturală. Expoziţia de bază reprezintă un muzeu de biologie modernă. Ea adăposteşte şi expoziţii temporare cu o tematică diversă.

Observatorul Astronomic cuprinde cea mai mare expoziţie de astronautică din ţară. Dispune de telescop, un cronograf, un astrograf, lunete şi Planetariu.

Catedrala Ortodoxă “Înălţarea Domnului” are o aşezare urbanistică de excepţie, în centrul oraşului. Turla principală are înălţimea de 63 metri, plus înălţimea crucii.

Catedrala Romano-Catolică, lăcaş de cult modern, cu o arhitectură impunătoare şi o înălţime totală de 77 de metri, domină zona centrală a Bacăului.

Bazinul Olimpic de înot este unicat în ceea ce priveşte concepţia arhitectonică. Sala găzduieşte diferite competiţii sportive.

Palatul Ghica din Comăneşti – Monument istoric şi de arhitectură, construit în stil baroc, în anul 1790. refăcut în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea. Palatul este înconjurat de un minunat parc întins pe 7 hectare.

Staţia CFR Comăneşti – Monument de arhitectură, construit în anul 1892, identică cu gările din Lausanne (Elveţia) şi Curtea de Argeş.

Printre castelele și palatele văii Trotușului se numără și Palatul Ghica din Dofteana, construit în stil romantic în secolul al-XIX-lea. Parcul palatului este înzestrat și cu un splendid lac.

Castelul de la Dărmăneşti a fost construit în anul 1906 de către Elisabeta şi Gheorghe Ştirbei. Este mărginit de o pădure seculară.

Parcul dendrologic Hemeiuşi este situat pe valea Bistriţei, la circa 10 kilometri de municipiul Bacău. Întins pe 50 de hectare, este al doilea parc din România ca importanţă dendrologică. Unică în ţară este colecţia de trandafiri, care numară 600 de specii şi varietăţi. În mijlocul parcului se află Castelul Roşu, construit în anul 1866.

Complexul Muzeal Paul Ţarălungă este situat în comuna Prăjesti, la 20 km de Bacău. Deţine aproximativ 3.000 de piese, grupate în şapte secţii: geologie, paleontologie, arheologie, numismatică, etnografie, botanică şi zoologie.

Lângă muzeu, există şi o Grădină Botanică, ce adăposteşte 2.000 de specii de flori şi arbori exotici.

Secţia “Dumitru şi Alice Rosetti Tescanu” a Muzeului Naţional George Enescu este situată la Tescani, la 37 km de Bacău. în incinta fostului conac al familiei boiereşti Rosetti-Tescanu, construit în 1880. Muzeul deţine o bibliotecă cu volume de beletristică şi artă, un fond documentar „Enescu”, precum şi spaţii de studiu şi de audiţie.

Slănic Moldova este una din staţiunile balneoclimaterice de importanţă naţională.

Este situată la o altitudine de 530 metri în masivul Nemira, la 84 km de municipiul Bacău.

Tipurile de turism care pot fi practicate în zonă sunt: balneo-terapeutic, de recreere şi odihnă, de agrement, agroturism, cicloturism. Staţiunea asigură condiţii optime de practicare a schiului. Parcul este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase clădiri ale staţiunii, devenită monument istoric, Cazinoul.

Staţiunea balneoclimaterică Târgu Ocna este situată la o altitudine de 263 metri, pe cursul mijlociu al Trotuşului, la 60 km de Bacău. Factorii naturali balneoterapeutici sunt climatul sedativ, izvoarele de ape minerale şi mediul de salină.

Atracțiile turistice din Moinești includ: Parcul Băi (cu ape minerale vindecătoare), Parcul Pinilor, Dealul Ghindaru (unde arheologii au descoperit artefacte vechi de peste 5.000 de ani), Monumentul Dada (dedicat lui Tristan Tzara).

Judeţul Bacău este renumit pentru bogăţia şi diversitatea artei tradiţionale care se păstrează în aşezările sale. Jocurile, cântecele, portul popular, meşteşugurile, datinile şi obiceiurile autentice şi de mare valoare artistică fac parte, încă, din viaţa cotidiană a locuitorilor.

Dragă călătorule, HAI ÎN JUDEŢUL BACĂU!

Dear traveler, COME TO BACĂU COUNTY!

You can visit and find palaces and historical monuments, cathedrals and medieval churches, memorial houses, parks, entertainment areas and touristic inns, cultural events and sports competitions.

Bacău County is located in the central part of Moldova, and its geographical positioning makes it the most accessible in this region of the country. It is linked to the capital of Romania by the European Road 85 and to the whole world through the “George Enescu” International Airport.

The Bacău city hosts a natural reserve of more than 200 hectares and an island of 12 hectares on the Bistriţa River fit out for amusement. Tourists can enjoy activities such as sport fishing, cycling, boating, equestrian tourism or swimming.

The parks and the city center are excellent relaxation areas and at the same time the preferred location for outdoor cultural and artistic events.

The “George Bacovia” Memorial House, the house in which the poet was born, is the starting point for each cultural itinerary of the Bacău city. It includes furniture, personal belongings, documents, photographs, manuscripts, volumes of Bacovia’s poetry.

The “Iulian Antonescu” County History Museum is the best equiped both for temporary and permanent exhibitions. The history-archaeological and ethnography patrimony predominate. From the modern era, the museum holds documents, old books, maps.

The County Art Museum exhibits paintings that represent the Romanian painting, sculpture and graphic art school, signed by Nicu Enea, Gheorghe Tattarescu, Theodor Aman, Octav Băncilă, Nicolae Grigorescu, Nicolae Tonitza.

„George Apostu” Cultural Arts Center, situated in a beautiful natural environment, it is best place to create, to discover and to contemplate the contemporary art.

„Precista” Church is the main historical monument of the city of Bacău and together with the Princely Court foundation and the dwelling tower it belongs to the medieval ensemble. The church dates back to 1490 being made of stone and bricks in the Moldavian style.

The cultural life is very dynamic thanks to the “Bacovia” Theater and the “Mihail Jora” Philharmonics.

The “Nicu Enea” Memorial House contains the richest collection of the painters’ works. The painter was born in Bacău.

The “Ion Borcea” Natural Sciences Complex Museum offers many educational, scientific and cultural perspectives. The Main Exhibition is a modern biology museum. The are also temporary exhibition on various themes.

The Astronomic Observatory contains the largest astronautics exhibition in the country. It has a telescope, a chronograph, an astrograph, fields-glasses and a Planetarium.

The “Înălţarea Domnului” Orthodox Cathedral has an impressive location, in the center of the city. The main steeple is 63-meters high, plus the height of the crosses.

The Roman-Catolic Cathedral, a modern church with an imposing architecture and a total height of 77 meters, it dominates the downtown part of the city.

The Swimming Pool is unique in what concerns the architectural concept. The hall houses different sports competitions.

The Ghica Palace in Comăneşti – Historical and architectural monument built in baroque style in 1790. It was renovated in the last decade of the 19-th century. The palace is surrounded by a wonderful park spread over 7 hectares.

The Railway Station Comăneşti – An architectural monument built in 1892, identical with the station in Lausanne (Switzerland) and Curtea de Argeş.

Among the castles and palaces of the Valea Trotuşului are the Ghica Palace in Dofteana, built in romantic style through the 19-th century. The palace park is endowed with a lake.

Ştirbei’s Family Castle from Dărmăneşti was built in 1906. It is bordered by a secular forest.

Hemeiuşi Dendrological Park is located on the Bistriţa valley, at 10 kilometers from Bacău. It was established in 1880 and covers 50 hectares. It is the second park in Romania as a dendrological importance. Unique in the country is the collection of roses, which has 600 species and varieties. In the middle of the park is the Red Castle, built in 1866.

“Paul Ţarălungă” Museum Complex is located in Prajeşti commune, 20 km from Bacău. Owns about 3000 pieces, grouped into seven sections: geology, paleontology, archeology, numismatics, ethnography, botany and zoology.

Next to the museum, there is also a Botanical Garden, which houses 2000 species of exotic flowers and trees.

“Dumitru and Alice Rosetti Tescanu” Section of the George Enescu National Museum is located on Tescani, 37 km from the city of Bacău, in the former mansion of the Rosetti-Tescanu boyar family, built in 1880.

The museum has a library with volumes of art and literature, an „Enescu” documentary collection, as well as study and audition spaces.

Slănic Moldova is one of the spa resorts with national importance. It is located at an altitude of 530 m in the Nemira massif, 84 km from Bacău;

The types of tourism that can be practiced in the area are: spa-therapeutic, recreation and rest, leisure tourism, ecotourism, cyclotourism.

The resort offers optimal conditions for skiing. The park is located near one of the most beautiful buildings of the resort, which has become a historical monument, the Casino.

The spa resort Târgu Ocna is situated at an altitude of 263 meters, on the middle course of the Trotus, 60 km from Bacău. The natural balneo-therapeutic factors are the sedative climate, the mineral water sources and the saline environment.

Tourist attractions in Moinești include: Băi Park (with healing mineral waters), Pinilor Park, Ghindaru Hill (where archaeologists have discovered over 5,000 years old artifacts), Dada Monument (dedicated to Tristan Tzara).

Bacău County is well known for the richness and diversity of its traditional art, that still resides in its villages. The dances, the songs, the traditional garments, the crafts, the authentic and extremely valuable traditions and customs are still an important part of the daily activities of the locals.

Dear traveler, COME TO BACĂU COUNTY!

Proiect realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Bacău.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Consiliului Judeţean Bacău.